Home I pakategorizuar ÇMIMI I PROJEKTEVE TË ARDHSHME SHARE | 11 SHKURT 2020

ÇMIMI I PROJEKTEVE TË ARDHSHME SHARE | 11 SHKURT 2020

447
0
SHARE

THIRRJE PËR PJESËMARRJE

Çmime arkitektonike ofrohen shpesh herë për atë çfarë tashmë është ndërtuar.

Çmimi SHARE i Projekteve të Ardhshme do të përqëndrohet mbi atë çfarë ende nuk është realizuar, por do të realizohet në të ardhmen – ide arkitektonike që e gjejnë veten në skenën e gëzueshme të atyre që formësojnë të ardhmen, të etiketuar si “projekt”.

Juria ndërkombëtare do të propozojë dhe do të vlerësoje projektet më të vlefshme, për të mbështetur zhvillimin e tyre dhe për të tërhequr vëmendjen drejt të ardhmes së afërt.

Duke vlerësuar ekselencën e projekteve të parealizuar apo të papërfunduar, ky program me çmim fitues do të paraqesë projekte nga Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Republika Çeke, Hungaria, Italia, Maqedonia e Veriut, Polonia, Rumania, Serbia dhe Sllovenia, me projektet fituese, të cilat do të vlerësohen në Forumin SHARE X, në Bukuresht gjatë Nëntorit 2020.

  • Të gjithë projektet pjesëmarrës do të publikohen në Katalogun Zyrtar të Projektit të Ardhshëm SHARE, i cili do të shpërndahet për të gjithë pjesëmarrësit e Forumit SHARE. 
  • Pjesëmarrësit do të vlerësohen nga një juri ndërkombëtare e mirënjohur, për të siguruar një paraqitje shumë të çmueshme të praktikave tuaja.


KATEGORITË

Arkitektura publike;

Komerciale dhe zyra / Rinovime në Arkitekturë / Industriale;

Arkitekturë Residenciale;

Hoteleri dhe Interier.


JU RIKUJTOJMË SE DERI NË DATËN 17 JANAR 2020, ANËTARËT E SHASH 2020 DO TË PËRFITOJNË FALAS BILETËN E EVENTIT.

Për t’u njohur me proçedurat e anëtarësimit në SHASH, klikoni:

Për t’u regjistruar në eventin SHARE TIRANA 2020, klikoni:CALL FOR ENTRIES

Architectural awards are offered many times for what has been accomplished.

SHARE Future Projects Awards will highlight what has not been realised yet but will be – architectural ideas that find themselves in the most joyful stage for those who built up the future, labelled as the “project.”

The international jury will propose and award the most valuable projects, supporting their development and drawing attention towards the near future.

Celebrating excellence in unbuilt or incomplete projects, this awards programme showcases projects from Albania, Bulgaria, Greece, Czech Republic, Hungary, Italy, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovenia with the winning projects honoured at SHARE X Forum, Bucharest on November 2020.

  • All entries will be published in the official SHARE Future Project catalogue, which will then be distributed to all SHARE Forum delegates. 
  • Entries are assessed by a renowned international jury, providing invaluable exposure for your practice.


CATEGORIES

Public Architecture;

Commercial & Offices / Refurbishment in architecture / Industrial;

Residential Architecture;

Hospitality & Interiors.


WE REMIND YOU THAT UNTIL THE 17TH JANUARY 2020, MEMBERS OF AAA ASSOCIATION 2020 CAN REGISTER FOR FREE ON THE EVENT.

For information about procedures to become a member of AAA Association click below:

To register for SHARE TIRANA 2020, click below:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here