Home I pakategorizuar SHARE FUTURE PROJECTS ALBANIA 2020 AWARD | ÇMIMI SHARE I PROJEKTIT...

SHARE FUTURE PROJECTS ALBANIA 2020 AWARD | ÇMIMI SHARE I PROJEKTIT TË ARDHSHËM SHQIPËRI 2020

265
0
SHARE

RRETH ÇMIMIT SHARE I PROJEKTEVE TË ARDHSHME

“ÇMIMI I PROJEKTEVE TË ARDHSHME SHARE” është krijuar për të vlerësuar dhe promovuar arritjet në fushën e ndërtimit në Europën Qendrore dhe Lindore. Qëllimi i tij është të hedhë dritë mbi projektet e papërfunduar.

Çmime arkitektonike ofrohen shpesh herë për atë çfarë tashmë është ndërtuar. Çmimi SHARE i Projekteve të Ardhshme do të përqëndrohet mbi atë çfarë ende nuk është realizuar, por do të realizohet në të ardhmen – ide arkitektonike që e gjejnë veten në skenën e gëzueshme të atyre që formësojnë të ardhmen, të etiketuar si “projekt”.

Juria ndërkombëtare do të propozojë dhe do të vlerësoje projektet më të vlefshme, për të mbështetur zhvillimin e tyre dhe për të tërhequr vëmendjen drejt të ardhmes së afërt.

“Ne do të kemi mundësinë të njohim dhe të analizojmë idetë më provokative, të cilat do të vijnë në jetë me anë të përpjekjeve të atyre personave që i ndërmarrin, u japin formë, dhe i ndërtojnë” – Florin Mindirigiu, themelues i SHARE Architects.

Çmimi Projektet e Ardhshme SHARE i drejtohet treshes: arkitekt, sipërmarrës (kontraktues) dhe investitor, dhe përfshin tre faza vlerësimi.

Faza e parë konsiston në përzgjedhjen e projekteve të regjistruar në nivel kombëtar, nga komisioni apo arkitektët e Shoqatës së Arkitektëve të Shqipërisë. Komisioni do të vlerësojë projektet bazuar në impaktin e tyre social, kulturor dhe ekonomik në cilësinë e jetesës, së bashku me estetikën dhe kriteret teknike, duke përzgjedhur një listë të kandidatëve të çmimit. Projektet e përzgjedhur do të marrin pjesë në fazën e dytë të konkurimit.

Në fazën e dytë, dy përfaqësues të zyrës së projektimit do të prezantojnë projektin e tyre të përzgjedhur përballë një jurie ndërkombëtare në mënyrë të drejtpërdrejtë në SHARE TIRANA 2020, në 11 SHKURT.

Juria do të vlerësojë prezantimet dhe do të pëzgjedhë nga kandidatët fituesit, të cilët do të jenë pjesë e ÇMIMIT SHARE TË PROJEKTIT TË ARDHSHËM, i cili do të jepet gjatë Festivalit Ndërkombëtar SHARE në Bukuresht, gjatë Nëntorit 2020.

Gjatë fazës finale, projektet kombëtarë të përzgjedhur do të prezantohen nga dy përfaqësues të zyrës projektuese përpara një jurie të mirënjohur ndërkombëtare e cila do të zgjedhë përfundimisht Fituesin Zyrtar Ndërkombëtar të konkursit.

JU RIKUJTOJMË SE DERI NË DATËN 17 JANAR 2020, ANËTARËT E SHASH 2020 DO TË PËRFITOJNË FALAS BILETËN E EVENTIT

ORGANIZATORËT

“ÇMIMI I PROJEKTIT TË ARDHSHËM SHARE” është një event i ndërmarrë dhe i organizuar nga Pro Event Association dhe Shoqata e Arkitektëve të Shqipërisë.


PJESËMARRJA ËSHTË E HAPUR


Për të regjistruar një projekt, konkurentët duhet të ndjekin hapat në vazhdim:

1. Plotësimi i regjistrimit të formularit online, si dhe bashkëngjitja e dokumentave të mëposhtëm:

Aneks 1 – PËRSHKRIMI PROJEKTIT për vlerësimin e jurisë. Materiali i dërguar duhet të jetë përfundimtar, dhe dokument i bashkëngjitur me prapashtesën .doc.

Aneks 2 – POSTERI I PROJEKTIT – 1 imazh në format jpg, me ngarkesë maksimale 50 MB, Rezolucion 300 DPI, ose në format pdf me ngarkesë maksimale 50 MB, me dimensione 85 x 200 cm.

    POSTERI I PROJEKTIT duhet të përmbajë:

 • Çfarëdo vizatimi, apo render të projektit;
 • Hartë apo ortofoto, ku evidentohet pozicioni i projektit (shkalla e paraqitjes është e lirë);
 • Përshkrime dhe shpjegime në Anglisht (të cilat i konsideroni të domosdoshme)

Aneks 3 – KONTRATË – Material do të plotësohet dhe bashkëngjitet si dokument me prapashtesën .pdf.2.Për të promovuar projektin tuaj në fushatën promocionale të ÇMIMIT SHARE Future Projects Awards 2020, dërgoni në adresën [email protected] një e-mail me:

 • Një përshkrim të shkurtër të materialit të projektit, dokument me prapashtesë .doc; 700 karaktere.
 • 1 Imazh përfaqësues të projektit: 215 x 215 mm, 300 dpi, CMYK
 • 2 Imazhe në Format Landscape të Projektit – 90 x 47.5 mm, Rezolucion 300 dpi, CMYK
 • 1 Imazh në Format Portrait të Projektit – 90 x 100 mm, Rezolucion 300 dpi, CMYK

KALENDARI

 • Regjistimi i projekteve – deri në 31 Janar 2020
 • Komunikimi i listës së kandidatëve të përzgjedhur – 4 Shkurt 2020
 • Prezantimi i drejtpërdrejtë i projekteve të përzgjedhur – 11 Shkurt 2020
 • Ceremonia e dhënies së Çmimir kombëtar – 11 Shkurt 2020

ABOUT SHARE FUTURE PROJECTS AWARDS

“SHARE Future Projects Awards” were created to bring forward and promote the accomplishments in the field of constructions in Central and Eastern Europe. SHARE Future Project Awards aims to shed light on unfinished projects.

Architectural awards are offered many times for what has been accomplished. SHARE Future Projects Awards will highlight what has not been released yet but will be – architectural ideas that find themselves in the most joyful stage for those who built up the future, labelled as the “project”.

The international jury will propose and award the most valuable projects, supporting their development and drawing attention towards the near future.

“We will have the opportunity to observe and analyse the most provocative ideas that will come to life through the efforts of those who initiate, shape, and raise them up” – Florin Mindirigiu, SHARE Architects founder.

SHARE Future projects Awards are targeted to the trio: architect, contractor, investor and include 3 stages of evaluation.

The first stage consists of the selection of registered projects on the national level by the commission or architects from The Albanian Architects Association.The commission will evaluate the projects based on its societal, cultural, economic impact on the quality of life, in addition to the aesthetic and technical criteria and compose a shortlist of nominees. The projects that are shortlisted will enter the second stage of the competition.

In the second stage, two representatives of the office will present their nominated project in front of a live international jury and public present at SHARE Tirana 2020, on 11th February.
The jury will evaluate the presentations and select from the nominees the winners that will enter the race for the SHARE Future Project Award which will be awarded during the International SHARE Festival in Bucharest on November 2020.

During the final stage, the winning national projects will be presented by 2 representatives of the office in front of a renowned grand international jury which will finally, select the official international winner of the competition.

THE ORGANISERS

“SHARE Future Projects Awards” is an event initiated and organised by the Pro Event Association and The Albanian Architects Association.

ENTRIES ARE NOW OPEN

In order to register a project, the competitor needs to follow the steps below:

1. Complete the online registration form and attach the following documents:

Annex 1 – DESCRIPTION OF THE PROJECT for jury evaluation. The file will be completed and attached as a document file with extension .doc.

Annex 2 – PROJECT’S POSTER – 1 jpg maxim 50 MB, 300 DPI resolution, or one pdf file maximum 50 MB, with dimension 83 x 200 cm.

    The POSTER OF THE PROJECT is required to include:

 • any drawings, or renderings of the project;
 • map (or photo map) indicating the location of the project (you can choose the scale);
 • Explications or descriptions in English (if you consider it to be necessary)

Annex 3 – AGREEMENT – The file will be completed and attached as a document file with extension .pdf.2. In order to promote your project in the promotional campaign of SHARE Future Projects Awards 2020, send to [email protected] an e-mail with:

 • Short description of the project file, doc extension, 700 characters.
 • 1 Representative image of the project: 215 x 215 mm, 300 dpi, CMYK
 • 2 Landscape images of the project – 90 x 47.5 mm, resolution 300 dpi, CMYK
 • 1 Portret image of the project – 90 x 100 mm, resolution 300 dpi, CMYK

CALENDAR

 • Registration of projects – until 31 January 2020
 • Communication of the list of nominees – 4 February 2020
 • Live Presentation of the shortlisted projects – 11 February 2020
 • Awarding Ceremony of the national winners – 11 February 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here